شفاخانه افشار

.شفاخانه افشار یک شفاخانه ساحوی است که در دارالمان موقعیت دارد

اوقات کاری: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 4  

                                                شفاخانه افشار 5 کلینیک های ساحوی را در ناحیه 7 و 5 کلینیک های ساحوی را در ناحیه 13 اداره می کند

.به شفاخانه افشار تماس بگیرید تا معلومات را درباره کلینیک های ساحوی بدست آرید