نوزاد فاطمه

فاطمه یک طفل هفت روزه به شفاخانه افشار در یک حالت بسیار خراب آورده شد که از نا توانی شیر خوردن، تب و زردی شکایت داشت وی در عین زمان زیاد تشنه هم بود و نظر به حکایه داکترش آب وجودش هم خشکیده بود در عین زمان فاطمه کم خون هم بود

داکتر عبید مریض را در بخش نوزاد بستر نمود و توسط معاینات داخل وریدی آب بدنش را اعاده نمود همچنان مریض را با ادویه های لازم خصوصاً ادویه ضد میکروب هم تداوی نمود و بخاطر زردی که داشت توسط آله مخصوص زردی بر یا فوتو تیراپی وی را زیر شعاع قرار داد. بعد از تداوی موفقانه و مناسب وضعیت صحی فاطمه لحظه به لحظه بهتر شده رفت و بعد از اجرا معاینات تکراری معلوم شد که نوزاد مذکور بسیار خوب شده بود

والدین فاطمه قصه کردند که آنها بخاطر تداوی به یک دواخانه دور دست کابل مراجعه کرده بودند اما توسط یک دکاندار به شفاخانه افشار رهنمایی شدند

فاطمه تقریباً 8 روز در بستر باقی ماند و بعد از تکمیل تداوی صحت یاب رخصت گردید والدین فاطمه از داکتر عبید و تمام پرسونل شفاخانه افشار بسیار قدردانی کردند و زیاد خوش بودند

حالا فاطمه کاملاً صحتمند است و لبخندهای خود را با مادرش شریک میسازد در حالیکه در ابتدا زمانیکه به شفاخانه آورده شده بود وضیعت اش زیاد خراب بود

 

IMG_4871.JPG