شفاخانه افشار

.شفاخانه افشار یک شفاخانه ساحوی است که در دارالمان موقعیت دارد

اوقات کاری: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 4  

                                                شفاخانه افشار 5 کلینیک های ساحوی را در ناحیه 7 و 5 کلینیک های ساحوی را در ناحیه 13 اداره می کند

.به شفاخانه افشار تماس بگیرید تا معلومات را درباره کلینیک های ساحوی بدست آرید

کارما

خدمات صحی

توسط شفاخانه افشار برای تمام خانم ها یک محیط شفاخانوی مصؤن و پاک توسط پرسونل و متخصصین نسایی ولادی و همچنان التراسوند، خدمات قبل و بعد از ولادت در کلینیک ها ولادی برای مادران حامله مساعد گردیده است

در شفاخانه افشار همچنان تهیه واکسین ها، ویتامین ها و مواد غذایی باعث گردیده تا از امراض غیر ضروری و سوی تغذی اطفال جلوگیری گردد. در سال 2016 به تعداد 1537 اطفال ولادت نموده است

تعلیمات صحی

ریس اجرایی یونوسیف بنام ان وینامن گفته است "دختران تعلیم یافته رول اساسی دربهبود شرایط مصؤن مادری و نوزادان صحتمند داشته و همچنان باعث منفعت برای فامیل ها و جوامع هستند"  

فرصت ها

AAHO فرصت های خوب کاری را برای 155 کارمندان افغان بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت و مذهب در شفاخانه افشار و 10 کلینیک ساحوی جامعه ایجاد نموده است

 

AAHOدرباره شفاخانه افشار

 .جوامع سالم را توسط خدمات در شفاخانه افشار، 10 کلنیک های ساحوی، تعلیمات صحی و آگاهی عمومی اعمار می کند AAHO

: زندگی را تغیر میدهد توسط AAHO

بهبود بخشیدن کیفیت زندگی توسط داکتران، نرس ها، قابله ها و کارمندان

ترویج کرامت، توانمند سازی و فرصت برای همه افغانان  

عرضه خدمات با کیفیت و تعلیمات صحی برای همه افغانان بدون در نظر داشت توانایی پرداخت

رسالت ما: بهبود بخشیدن حالات صحی در جامعه که زیر پوشش ما است

دیدگاه ما: هر جامعه در سراسر جهان باید دسترسی به خدمات صحی و تعلیمات صحی مناسب و با کیفیت داشته باشد

هدف ما: رسیدن به حیات مصؤن، زندگی خودکفا، خدمات و تعلیمات صحی در جوامع بی بضاعت

ارزش های اصلی ما

احترام به یکدیگر، ترحم و صداقت در تمام عملکردها و فعالیت ها ارزش خاص دارد

ما به ترویج همدلی توسط شنیدن و آموختن و احترام کردن به هر کس نظر به توانمندی های مختلف ارزش قایل هستیم

ما به تمام آنهایکه به مردم خدمات عرضه می نمایند و فرصت های خوب برای خود کفایی کمک می نمایند ارزش قایل هستیم

ما به فرهنگ احترام متقابل ارزش قایل هستیم

ما به فعالیت های رضا کارانه پرسونل خود و استعداد های متنوع آنها، سابقه کاری آنها، دلسوزی و متحد بودن آنها در جامعه ارزش قایل هستیم

تاریخچه مریضان

DSC04828.JPG

کمپاین آگاهی از دیابت

IMG_2951.JPG

تاریخچه مریضان

IMG_4871.JPG

تاریخچه مریضان