کمپاین دیابت یا شکر

 

تقریباً 422 میلیون نفوس (یک نفر در هر 11 نفر) در جهان با دیابت زندگی میکنند. خصوصاً کشورهای با در آمد متوسط و پایین از این ایپیدیمی جهان بیشتر متضرر شدند

یک هدیه بلا عوض از بنیاد جهانی دیابت در این اواخر یک کمپاین اگاهی عامه را از طریق موسسه صحی آمور افغانستان در شفاخانه افشار در افغانستان حمایت مالی میکند

هدف از این بودیجه کمکی افزایش اگاهی عامه در مورد دیابت و همچنان تست کردن افراد جامعه بصورت رضاکار درتمام کشور میباشد تا با تشخیص مقدم و تداوی موافقانه از اختلاتات تحدید کننده مرگ جلوگیری صورت گیرد

اعلانات در رسانه های عامه در سراسر کابل مردم را به طرف تست رضاکارانه رهنمایی خواهد کرد. این سکرین صحی دارای یک پرسشنامه خواهد بود تا اشخاص در آن بعضی سوالات را جواب بگوید و بعد از این بعضی افراد به ارزیابی های بعدی راجع میشوند مثلاً گفتگو راجع به تعلیمات صحی، معلومات تغذی و این که چطور میتوانیم دیابت را وقایه کنیم

در جریان سکرین اگر کدام شخص علایم دیابت و یا کدام مشکل جدی صحی را از خود نشان دهند به زودترین فرصت به شفاخانه افشار راجع خواهد کردند و آنهایکه صحتمند هستند برای شان معلومات داده خواهد شد تا چطور صحتمند باقی بمانند و خود را از دیابت نگاه کنند

ما جوامع صحتمند را ببار میاوریم و این زمانی آغاز میشود که هر فرد جامعه را دخیل بسازیم

در سال 2016 به تعداد 505 نفر از جامعه در اولین سکرین در کابل حضور پیدا کردند و تنها با گفتن زبانی بسیاری از اشخاص جامعه حاضر شدند تا در مورد دیابت و وقایه آن معلومات همه جانبه را بیاموزند

کمپاین اگاهی عامه در مورد دیابت تقریباً 20 مایل دور از شفاخانه افشار راه اندازی خواهد شد و این سکرین یا تست کردن افراد جامعه توسط دوکتوران و نرسهای شفاخانه افشار اجرا خواهد شد

در پهلوی ارزیابی صحی شفاخانه افشار در تعلیمات صحی و کورس های صحی را بخاطر ارتقا ظرفیت پرسونل دوکتوران، نرس ها و قابله ها راه اندازی خواهد کرد