AAHOدرباره شفاخانه افشار

 .جوامع سالم را توسط خدمات در شفاخانه افشار، 10 کلنیک های ساحوی، تعلیمات صحی و آگاهی عمومی اعمار می کند AAHO

: زندگی را تغیر میدهد توسط AAHO

بهبود بخشیدن کیفیت زندگی توسط داکتران، نرس ها، قابله ها و کارمندان

ترویج کرامت، توانمند سازی و فرصت برای همه افغانان  

عرضه خدمات با کیفیت و تعلیمات صحی برای همه افغانان بدون در نظر داشت توانایی پرداخت

رسالت ما: بهبود بخشیدن حالات صحی در جامعه که زیر پوشش ما است

دیدگاه ما: هر جامعه در سراسر جهان باید دسترسی به خدمات صحی و تعلیمات صحی مناسب و با کیفیت داشته باشد

هدف ما: رسیدن به حیات مصؤن، زندگی خودکفا، خدمات و تعلیمات صحی در جوامع بی بضاعت

ارزش های اصلی ما

احترام به یکدیگر، ترحم و صداقت در تمام عملکردها و فعالیت ها ارزش خاص دارد

ما به ترویج همدلی توسط شنیدن و آموختن و احترام کردن به هر کس نظر به توانمندی های مختلف ارزش قایل هستیم

ما به تمام آنهایکه به مردم خدمات عرضه می نمایند و فرصت های خوب برای خود کفایی کمک می نمایند ارزش قایل هستیم

ما به فرهنگ احترام متقابل ارزش قایل هستیم

ما به فعالیت های رضا کارانه پرسونل خود و استعداد های متنوع آنها، سابقه کاری آنها، دلسوزی و متحد بودن آنها در جامعه ارزش قایل هستیم