رضا، صحت و یک دوستی غیر متوقع

 

چشمان رضا از حس کنجکاوی مملو هستند. وی یک طفل شاد و دوستانه است که هفت سال دارد و رقتن به مکتب را خیلی دوست دارد. سفر وی به شفاخانه افشار دو سال قبل آغاز یافت زمانیکه وی بخاطر حملات تشنج و یا اختلاجات متکرر معاینه گردید

یک سال قبل از مراجعه به شفاخانه افشار حملات اختلاجی رضا زیاد شدت یاقتند که حتی هیچ هفته رضا از تشنج خالی نه میگذشت بناءً حملات پیهم و متکرر تشنج باعث گردید که زندگی روزمره رضا را متاثر سازد و حتی برای وی مشکل شده بود تا منظم به مکتب برود و دروس خویش را فرا بگیرد. با شدت مریضی رضا نگرانی و تشویش والدینش هم بیشتر شد و بخاطر تداوی رضا به بسیاری شفاخانه ها و کلنیک ها در افغانستان مراجعه نمودند، اما کدام جواب مثبت و یا علاج را نیافتند بالاخره پدر رضا زمان امیدوار شد که یک فرد جامعه شفاخانه افشار در کابل را برای وی پیشنهاد کردند. زمانیکه رضا به شفاخانه افشارآورده شد وی بخاطر اجرا معاینات و به منظور تشخیص و تداوی بهتر در بخش اطفال داخل بستر گردید و بعد از اجرا معاینات معلوم شد که رضا مصاب مرض بنام میرگی است بعد از گذاشتن تشخیص داکتر عبدالغفور امرخیل با فامیل رضا گپ زد و در مورد بیماری رضا و تداوی آن مفصل معلومات ارایه نمودند و رضا را بطور منظم تحت تداوی قرار داد

پرسونل شفاخانه افشارهم به نوبه خود به فامیل رضا جان در مورد میرگی و اهمیت تداوی مرض معلومات همه جانبه دادند و اهمیت تداوی دوامدار و منظم را برای ایشان توضیح نمودند و اطمینان خود را حاصل نمودند که حالا دیگر رضا و فامیلش در مورد مریضی اش به حد کافی با خبر هستند.

رضا به تداوی خویش ادامه داد و در مدت بیشتر از دو سال و جمله 10 ویزیت به تداوی جواب خوب داد و روز به روز بهتر شده رفت و اکنون از صحت خوبتر برخوردار است

قابلیت فراگیری دروس وی در مکتب روز به روز بهتر شد و بالاخره وی یک پسر بیدار، هوشیار و دوست داشتنی شد

شفاخانه افشار در پهلوی تداوی رضا به تغذی وی هم توجه کردند و به او پاکت مواد غذایی مقوی زانگو هم دادند. فامیل رضا از خدمات صحی، تعلیمات صحی و برخورد نیک پرسونل متعهد شفاخانه افشار خیلی زیاد رضایت دارند و بسیار زیاد متشکر هستند

پدر رضا هم با دیدن طفل صحتمندی خویش زیاد خوش است. رضا تا به حال در شفاخانه افشار تحت تداوی منظم و تعقیب قرار دارد وی در هر ملاقات خویش با داکتر امرخیل به لبخند، شادی و خرسندی دیدار میکند این کودک 7 ساله در او پی دی این طرف و آن طرف قدم میزند و خیلی خوش است چون در یک محل که توقع نداشت دوست بسیار خوب در لباس داکترش پیدا کرد