کارما

خدمات صحی

توسط شفاخانه افشار برای تمام خانم ها یک محیط شفاخانوی مصؤن و پاک توسط پرسونل و متخصصین نسایی ولادی و همچنان التراسوند، خدمات قبل و بعد از ولادت در کلینیک ها ولادی برای مادران حامله مساعد گردیده است

در شفاخانه افشار همچنان تهیه واکسین ها، ویتامین ها و مواد غذایی باعث گردیده تا از امراض غیر ضروری و سوی تغذی اطفال جلوگیری گردد. در سال 2016 به تعداد 1537 اطفال ولادت نموده است

تعلیمات صحی

ریس اجرایی یونوسیف بنام ان وینامن گفته است "دختران تعلیم یافته رول اساسی دربهبود شرایط مصؤن مادری و نوزادان صحتمند داشته و همچنان باعث منفعت برای فامیل ها و جوامع هستند"  

فرصت ها

AAHO فرصت های خوب کاری را برای 155 کارمندان افغان بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت و مذهب در شفاخانه افشار و 10 کلینیک ساحوی جامعه ایجاد نموده است